Actualitat

Noticies

Informació sobre la RGPD

RGPD - Informació referents als correus electrònics enviats des del domini @paremanel.org
02/05/16
  • Català

Les dades que ens proporcioni, propis o com a persona de contacte de la seva organització amb la que mantenim una relació, són tractades per aquesta entitat d'acord amb la normativa vigent en protecció de dades personals per la finalitat de la gestió de la relació que manté amb nosaltres i no seran cedides a tercers excepte obligació legal o seu consentiment. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de dades, mitjançant escrit dirigit a nosaltres.
Aquest missatge pot contenir informació confidencial i/o sotmesa a secret professional o la seva divulgació pot estar prohibida per llei. Si vostè no és el destinatari del missatge, si us plau, esborri-ho i notifiqui'ns-ho immediatament, no ho reenviï ni copiï el seu contingut. Si la seva empresa no permet la recepció de missatges d'aquest tipus, per favor faci'ns-ho saber immediatament.
 

  • Castellà

Les dades que ens proporcioni, propis o com a persona de contacte de la seva organització amb la que mantenim una relació, són tractades per aquesta entitat d'acord amb la normativa vigent en protecció de dades personals per la finalitat de la gestió de la relació que manté amb nosaltres i no seran cedides a tercers excepte obligació legal o seu consentiment. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de dades, mitjançant escrit dirigit a nosaltres.
Aquest missatge pot contenir informació confidencial i/o sotmesa a secret professional o la seva divulgació pot estar prohibida per llei. Si vostè no és el destinatari del missatge, si us plau, esborri-ho i notifiqui'ns-ho immediatament, no ho reenviï ni copiï el seu contingut. Si la seva empresa no permet la recepció de missatges d'aquest tipus, per favor faci'ns-ho saber immediatament.
 

  • Anglès

The data you provide us with , whether your own or as a contact for your organization, with which we maintain a relationship will be treated by this entity according to current regulations on personal data protection only with the finality of our working relationship and will not be disclosed to third parties except by legal obligation or with your consent. You can exercise your right to access, rectify, oppose, limit the treatment and portability of your data by writing directly to ourselves.
This message may contain confidential information and/or be subject to professional secrecy of which disclosure is prohibited by law. If you aren’t the addressee of this message please delete it and notify us immediately. Do not resend or copy its contents. If your company doesn’t allow the reception of this type of message please inform us immediately.