Actualitat

Noticies

[24.03.2017] Declaració Suport ILP Renda Garantida Ciutadania

La Fundació Pare Manel dona suport a la Comissió Promotora de la ILP Renda Garantida per a que s'inclogui per llei la compatibilitat amb rendes del treball
27/03/17

Barcelona, a 24 de març del 2017

La Fundació Pare Manel, entitat social que atenem la pobresa des de les seves diferents expressions i fonamentalment aquella que impacta sobre la infància i les seves famílies, i davant la situació d’estancament en la que es troba la proposta de la ILP per una Renda Garantida al establir el Govern la incompatibilitat amb la percepció de rendes del Treball, i particularment en el cassos de contractació parcial i renda per sota de l’IRSC (664€)

Entenem que en molts casos treballar no significa sortir de la pobresa i que aquesta quantia no dimensiona el cost real de vida d’una persona i molt menys d’una unitat familiar,  ni garanteix suficientment la cobertura de les despeses essencials d’un infant, tal i com va dir el Síndic en el seu informe sobre la Pobresa Infantil a Catalunya.

Per tant, destaquem que aquesta decisió no dóna resposta a la realitat tenint en compte que el fenomen de la pobresa, i en especial de la pobresa infantil,  a Catalunya no disminueix des del començament de la crisi i podem dir que va lligada a la precarietat laboral afectant d’aquesta manera a les possibilitats reals de les famílies per cobrir les necessitats dels seus membres i especialment les dels infants;  tot i que la pobresa infantil no s'entén només com pobresa econòmica és evident que en un context familiar la falta de recursos és el primer pas d’aquesta situació. Agafant les dades de Càritas, a partir d’una mostra de 5.000 llars ateses, el 85% de les famílies tenien ingressos inferiors a 664€. D’aquestes, el 40% tenien fills menors de setze anys, si només es tenen en compte les persones ateses per Càritas amb uns ingressos derivats de les rendes del treball, podem observar que el 57% tenen sous inferiors a la Renda de Suficiència, per tant quedarien excloses de rebre la RGC.

Des de la Fundació Pare Manel, donem suport a la petició de la comissió promotora de la ILP per la Renda Garantida a la Generalitat de Catalunya i als partits que li donen suport per a que obrin la porta a la regulació de la complementarietat entre el treball remunerat i RGC,  tal i como diu l’article 24.3 de l’Estatut on s’estableix que «totes les persona o famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna, d’acord amb les condicions que legalment s’estableixen» entenen la implementació de la RGC com un dret de la ciutadania per garantir una mínima dignitat a les famílies en situació de dificultat.